POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

INFORMACJE OGÓLNE

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszymi produktami i usługami. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z witryny internetowej https://baterie.com.pl sklepu internetowego znajdującego się na witrynie https://sklep-baterie.com.pl oraz aplikacji BPOWER Battery Monitor, dalej łącznie zwanymi „witrynami”.  

Pragniemy zapewnić, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawy o ochronie danych osobowych oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych przez Witryny jest ich Właściciel - firma Baterie Przemysłowe Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa, NIP: 5272102183, KRS: 0000124393 (dalej Administrator, ADO, Baterie, My).

We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych, mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa
 • przez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • telefonicznie: +48 22 877 54 96.

 

OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 

POCHODZENIE I ZAKRES DANYCH ORAZ SPOSOBY ICH PRZETWARZANIA

Co do zasady Państwa dane otrzymujemy bezpośrednio od Państwa. 

Jeśli wyrażą Państwo zainetersowanie naszymi produktami lub/i usługami, w celach kontaktowych będziemy przetwarzać Państwa podstawowe dane identyfikacyjne, czyli imię i nazwisko oraz nr telefonu i /lub adres  email oraz inne dane przekazane nam w rozmowie telefonicznej, korespondencji mailowej lub osobiście.

 

W przypadku korzystania z naszego sklepu internetowego, do którego mogą Państwo przejść klikając zakładkę SKLEP w witrynie https://baterie.com.pl, a który znajduje się na witrynie https://sklep-baterie.com.pl  zbieramy informacje dotyczące:

 • osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością,
 • osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,  
 • osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz ustalenie indywidualnego hasła dostępu do swojego konta, przy czym zarejestrowanie się w Sklepie nie jest niezbędne do złożenia zamówienia.

W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

 1. adres e-mail;
 2. dane adresowe:
 • kod pocztowy i miejscowość;
 • kraj (państwo);
 • ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 1. Imię i nazwisko;
 2. numer telefonu.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 1. firmę Przedsiębiorcy;
 2. numer NIP;
 3. imiona i nazwiska pracowników składających lub obsługujących zamówienia;
 4. imiona i nazwiska właścicieli przedsiębiorstwa lub osób reprezentujących zarząd;
 5. adres siedziby przedsiębiorstwa;
 6. adresy dostawy zamówionych produktów;
 7. adresy email powiązane z przedsiębiorstwem;
 8. numery telefonów i faksów konieczne do komunikacji z klientem.

Do informacji na temat Klienta na serwerze przechowywane są również informacje dodatkowe powiązane z jego profilem

 1. historia zapytań i ofert
 2. historia zamówień;
 3. historia zleceń bateryjnych;
 4. wyniki badań baterii przeprowadzonych w ramach usługi regeneracji;
 5. historia i wyniki akcji marketingowych powiązanych z klientem;
 6. dane finansowe i historia faktur klienta;

W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

W przypadku korzystania z aplikacji BPOWER Battery Monitor w szczególności pozyskiwane, gromadzone i wykorzystywane są dane niezbędne do połączenia produktów Baterii Przesyłowych sp. z o.o. z urządzeniami osób instalujących aplikację, jak informacje o urządzeniu, jego lokalizacji, adresie IP, numerze telefonu, loginie, czy adresie email.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej zbieramy określone informacje poprzez tzw. ciasteczka. Więcej wyjaśnień znajdą Państwo w punkcie „PLIKI COOKIES“.

Może się zdarzyć, że Państwa dane pozyskujemy od Państwa pracodawców, są to zwykle dane w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, adresu email i telefonu. Dzieje się tak, gdy są Państwo podani jako osoba kontaktowa do realizacji danej umowy / zamówienia. 

 

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osób odwiedzających naszą witrynę będziemy przetwarzać w celu:

 1. odpowiedzi na przesłane poprzez email zapytanie, gdzie podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz/lub niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach marketingowych, jeśli zapiszą się Państwo na nasz newsletter, gdzie podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda oraz wykonanie umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną (art 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
 3. innych celach, w tym marketingowych, o których informujemy szczegółowo w punkcie „PLIKI COOKIES“, gdzie podstawą przetwarzania może być Państwa zgoda lub nasz uzasadniony interes (art 6 ust 1 lit a lub f RODO),
 4. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. składania i realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym, gdzie podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 6. zapewnienia sprawnej i zgodnej z prawem realizacji umowy, w przypadku, gdy jesteście Państwo podani jako osoby do kontaktu/realizacji umowy, co jest naszym uzasadnionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f RODO).
 7. wywiązania się z obowiązków prawnych, które na nas ciążą np. w zakresie ustawy o rachunkowości (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit c RODO),
 8. dochodzenia lub odpierania ewentualnych roszczeń, które mogą się pojawić w związku z prowadzoną przez nas działalnością, co stawni nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 9. zainstalowania, uruchomienia i korzystania z aplikacji, jak również zapewnienia wsparcia technicznego i aktualizacji.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej  skorzystania z naszych produktów i/lub usług,  podanie przez Państwa danych jest warunkiem jej zawarcia. Konieczność podania danych wynika także z obowiązków ustawowych.

W pozostałym zakresie, czyli, jeśli podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy/skorzystania z naszych produktów i/lub usług, podanie danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Dotyczy to np. zgody na działania marketingowe, w tym stosowanie plików cookies.  Ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością realizacji celu podanego w treści zgody. Na przykład zmiana ustawień narzędzia do zarządzania ciasteczkami  lub ustawień przeglądarki ograniczy działanie plików cookies. 

Zainstalowanie aplikacji BPOWER Battery Monitor stanowi o zawarciu umowy oraz zgodzie na pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystanie danych we wskazanych celach.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ  

Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Państwu: 

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;
 2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 3. prawo żądania usunięcia swoich danych; w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, np. w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora, w tym zwłaszcza w przypadku stosowania marketingu bezpośredniego;
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w zakresie ich ochrony.

 

W celu realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

WYCOFANIE ZGODY 

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą wyrażoną zgodę na przetwarzaniem danych osobowych, przy czym odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W celu realizaci tego uprawnienia wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe Administratora. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości w sposób umożliwiający weryfikację Państwa tożsamości. Wycofanie zgody następuje na ryzyko wycofującego, albowiem może uniemożliwić realizację umów lub usług. W ten sposób zwalnia on Baterie Przemysłowe sp z o.o. z obowiązków, do wykonania których dane objęte wycofaną zgodą mogłyby być wykorzystane.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów w związku z którymi zostały zebrane. W przypadku danych naszych Klientów będzie to,  co do zasady, okres wynikający z ustawy o rachunkowości (dla uproszczenia przyjmujemy 6 lat od realizacji zamówienia). Może on zostać wydłużony w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub naszymi działaniami marketingowymi, co jest naszym uzasadnionym interesem, przy czym zapewniamy każdemu Klientowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich działań.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do ustania celu, na jaki zgoda została wyrażona lub do momentu jej wycofania.

 

PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływało, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w punkcie PLIKI COOKIES“.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO ODBIORCÓW ORAZ KRAJÓW TRZECICH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w uzasadnionych okolicznościach, zgodnie z prawem i zawsze w minimalnym, niezbędnym do realizacji określonego celu zakresie:

 • podmioty powiązane z administratorem danych kapitałowo i/lub osobowo,
 • podmioty uprawnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa - tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • podmioty, świadczące określone usługi dla administratora (np. firmy hostingowe, dostawcy programów i aplikacji, inne firmy świadczące usługi z zakresu obsługi IT).

 

Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich, informujemy jednak, że posiadamy profil na portalu społecznościowym Facebook, prowadzimy kanał na portalu Youtube a strona https://baterie.com.pl zawiera wtyczki do tych platform oraz do wtyczkę do map Google, obrazującą naszą lokalizację.  Klikając we wtyczkę jednego z w/w portali, Użytkownik zostaje przeniesiony na odpowiednią platformę internetową, co może wiązać się z przekazaniem jego danych do administratora danej platformy. Dane te przetwarzane są w krajach trzecich w tym w USA na zasadach opisanych w politykach prywatności tych serwisów. Więcej informacji na ten temat a także linki do odpowiednich polityk prywatności znaleźć można w zakładce ,,Profile w mediach społecznościowych‘‘.

 

PLIKI COOKIES

Witryny https://baterie.com.plhttps://sklep-baterie.com.pl  używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Przy pierwszej wizycie na Witrynie Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies przez administratora. Użytkownik może zaakceptować stosowanie wszystkich plików cookies, klikając w pole „Zgadzam się” lub zarządzać nimi klikając w pole „Ustawienia cookies”. 

Gromadzone przez cookies informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie, dacie i lokalizacji odwiedzającego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy, korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwiają odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz, w celu optymalizacji działań.

Informacje zbierane przez cookies pozwalają także określić grupy docelowe odbiorców reklam, mierzą efektywność reklamy i pomagają określić najodpowiedniejszych odbiorców dla danej kampanii reklamowej. Dzięki tym mechanizmom każdy internauta może oglądać reklamy, które są zgodne z jego / jej zainteresowaniami, a jednocześnie nie musi oglądać nużących reklam.

Wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody lub chęci jej wycofania należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć swoje dane z naszej bazy w Analytics Korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia na Swoim koncie Google, by ograniczyć emisję reklam, które są mu wyświetlane https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam.

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies mogą Państwo znaleźć na stronie  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Każdy użytkownik ma prawo do samodzielnego odinstalowania aplikacji BPOWER Battery Monitor.        

 

PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W ramach naszych działań marketingowych prowadzimy profile w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, (którego właścicielem jest Meta Platforms, Inc.) a także firmowe konto na platformie Google oraz kanał na portalu YouTube (którego właścicielem też jest Google). Za prowadzenie tych profili odpowiedzialność ponosi firma Baterie Przemysłowe Sp. z o.o. na zasadach określonych poniżej.

Na stronie https://baterie.com.pl umieszczone są wtyczki do portali Facebook, YouTube i Google (Maps). Informujemy, że poprzez kliknięcie w jedną z nich (Fb, YT, Maps) Użytkownik zostanie przeniesiony na odpowiedni portal. Cele i sposoby przetwarzania danych na tych portalach sa niezaleźne od nas, każda z tych platform ma własną politykę, dotyczącą sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych:

 • Platforma społecznościowa Facebook dostarczana jest przez Meta Platforms, Inc, adres siedziby 1 Hacker WayMenlo Park, California 94025, która w Europie działa poprzez Meta Platforms Ireland Limited. Zasady dotyczące przetwarzania danych przez ten portal można znaleźć pod linkiem https://www.facebook.com/policy.php/.
 • Serwis YouTube oraz Google Maps i pozostałe usługi Google dostarczane są przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Informacje na temat przetwarzania danych przez serwis YouTube można znaleźć pod linkiem: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/.

Informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć pod linkiem https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Informujemy, że poprzez kliknięcie we wtyczkę FB dane Użytkownika w postaci adresu IP oraz identyfikatora przeglądarki, zostają przekazane do właściciela tego portalu. Zwracamy uwagę, że firma Baterie Przemysłowe Spółka z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników fanpage’y/kont przez Administratorów serwisów Facebook, Youtube, czy Google, w tym w szczególności za dane osobowe zamieszczone na profilach Użytkowników tych platform. Nie mamy dostępu do tych informacji, niemniej jednak prowadząc fanpage FB jesteśmy wraz z właścicielem FB współ administratorem danych i ponosimy odpowiedzialność za te dane osobowe, które zostały zamieszczone na stronach naszego Fanpage’a lub przesłane do nas w związku z ich prowadzeniem.  Zapewniamy, że działanie naszych fanpage’y/kont jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminach administratorów platform.

Poprzez funkcjonowanie naszych fanpage’y/kont możemy zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe:

 • identyfikator Użytkownika portalu (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek Użytkownika);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik, które otrzymujemy w wyniku podejmowanych przez Użytkownika aktywności na naszych profilach. Przekazywanie nam tych zdjęć jest całkowicie dobrowolne;
 • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej bezpośrednio na naszych profilach lub przez aplikacje tylu Messenger (w rozmowach tych Użytkownicy mogą podać nam swój adres e-mail, numer telefonu, otrzymujemy także opis, który Użytkownik zawiera w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Użytkownikami są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Aktywność Użytkowników związana z korzystaniem z naszych fanpage’y/kont nie będzie archiwizowana poza serwisami, chyba, że będzie to konieczne w celach dowodowych. Przetwarzanie danych osobowych na naszych fanpage’ach/kontach odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli w oparciu o zgodę, którą Użytkownika wyraża kierując do nas zapytanie na profilu,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli w związku z zainteresowaniem naszymi produktami i usługami - chęcią zawarcia z nami umowy,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes, którym może być na przykład przesłanie Użytkownikowi komunikatu o produkcie/usłudze, promocji, którą Użytkownik jest / może być zainteresowany lub w celu dochodzenia roszczeń.

 

Informacje na temat Użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub do momentu zakończenia współpracy, jeśli do takiej dojdzie, z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie oraz przypadków dotyczących dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Użytkownika komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora. Dane osobowe gromadzone przez Meta lub Google historia wpisów, historia aktywności itp. podlega retencji na zasadach określonych regulaminem odpowiednich portali.  Na zasadach określonych w RODO każdy Użytkownik naszego fanpage’a/konta posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do uzyskania ich kopii (jeśli będzie istniała taka możliwość),
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała odpowiednia podstawa i możliwość),
 • prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nas przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, jeśli to ona była podstawą przetwarzania, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej wycofaniem.

W przypadku jakichkolwiek żądań w zakresie przetwarzania danych prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Nawiązanie jakichkolwiek relacji pomiędzy administratorem profilu a Użytkownikiem portalu społecznościowego jest w pełni dobrowolne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Baterie Przemysłowe Sp. z o.o., jako Administrator Państwa danych osobowych, dokłada wszelkich starań, aby stosowane środki fizyczne, techniczne i organizacyjne  zapewniały ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym poinformujemy Klientów z wyprzedzeniem 7 dni, poprzez opublikowanie jego treści na stronie https://baterie.com.pl.

Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2024 r.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.